Duch Asyżu


                                            Międzyreligijne Sympozjum Naukowe
                                          «Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju»

26 października 2011 – w przeddzień międzyreligijnego spotkania w Asyżu papieża Benedykta XVI z przedstawicielami chrześcijan różnych wyznań, światowych tradycji religijnych i ludzi dobrej woli – w Auli Wydziału Teologicznego UŚ, ul. Jordana 18, odbędzie się Międzyreligijne Sympozjum Naukowe "Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju".

Organizatorami sympozjum są:

Archidiecezja katowicka,

Uniwersytet Śląski,

Miasto Katowice / Instytucja Kultury Katowice-Miasto Ogrodów.

Honorowy patronat nad sympozjum sprawują:

ks. abp Damian Zimoń, Metropolita katowicki, Wielki Kanclerz WTL UŚ;

bp Tadeusz Szurman – Kościół Ewangelicko-Augsburski w Katowicach;

Piotr Uszok, Prezydent m. Katowice,

prof. dr hab. Wiesław Banyś, JM rektor UŚ.
       

                                                             PROGRAM

17.00     Viator, kompozycja JÓZEFA SKRZEKA

17.10     Wprowadzenie, Ks. dr hab. ANDRZEJ ŻĄDŁO, prof. UŚ, Dziekan WTL

17.20     Katowice jako miasto wielokulturowe, PIOTR USZOK, Prezydent m. Katowice

17.40     Idea Spotkań międzyreligijnych w Asyżu, Ks. dr TADEUSZ CZAKAŃSKI

17.50     Prawda i pokój w Tradycji chrześcijaństwa, Torze i Koranie
             TRÓJGŁOS: Ks. dr hab. ANDRZEJ ŻĄDŁO, prof. UŚ 
             MICHAEL SCHUDRICH, Naczelny Rabin w RP  
             NEDAL ABU TABAQ, Mufti Ligi Muzułmańskiej w RP

18.50    Przerwa

19.30    Pielgrzymowanie do prawdy, Ks. dr JACEK WOJCIECH

19.45    Pielgrzymowanie «w» i «do» pokoju, prof. dr hab. KRZYSZTOF WIECZOREK, UŚ

20.00    APEL O POKÓJ MIĘDZY WYZNAWCAMI RÓŻNYCH RELIGII
            O. dr WITOSŁAW J. SZTYK OFM, Rektor WSD OFM
            JEHOSHUA ELLIS, Rabin, Gmina Wyznaniowa Żydowska Katowice
            ABDUL JABBAR KOUBAISY, Liga Muzułmańska, Oddział w Katowicach
         
            Moment refleksji i modlitwy                        

20.15    Viator – Znak pokoju, kompozycja JÓZEFA SKRZEKA

20.45    Zakończenie sympozjum   

 

 

                              APEL O POKÓJ MIĘDZY WYZNAWCAMI RÓZNYCH RELIGII

                                                    Katowice, 26 października 2011

                                               Międzyreligijne Sympozjum Naukowe
                                                – w przeddzień spotkania w Asyżu -Ten, kto pielgrzymuje do Boga, przekazuje pokój,
ten, kto buduje pokój, zbliża się do Boga

25 lat temu w Asyżu przedstawiciele różnych religii świata dali świadectwo, że religia jest czynnikiem jedności i pokoju, a nie podziału i konfliktów.

Dziś, w duchu Asyżu, także my, wyznawcy trzech wielkich religii, zgromadzeni w Katowicach chcemy przekazać nasz wspólny apel o pokój.

Razem potwierdzamy, że szczere poszukiwanie Boga oraz zaangażowanie wiernych wszystkich religii w przeżywanie własnej wiary prowadzi do poszanowania godności człowieka.

Przekonani o podstawowej prawdzie, że wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga, który z miłości powołał nas do życia, świadomi współodpowiedzialności za świat, stworzony i ofiarowany nam przez Niego, ze wszystkich sił pragniemy pielgrzymować razem w prawdzie i pokoju do celu, jakim jest jedność całej rodziny ludzkiej.

Otwarci na dialog apelujemy o kształtowanie życia w naszych miastach, osiedlach i środowiskach w duchu wolności i braterstwa.

Apelujemy o życzliwe otwarcie się na drugiego człowieka, które prowadzi do wzajemnego poznania, niekierowania się stereotypami, umacnia obustronny szacunek, zrozumienie i zaufanie, ułatwiając pokojowe rozwiązanie każdej sytuacji.

Apelujemy zatem, aby różnorodność naszych przekonań religijnych nie była już nigdy więcej pretekstem do niechęci, konfliktu i agresji.

Wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli do poparcia naszego apelu i konsekwentnego zaangażowania się w jego realizację tak, aby to światło pokoju, które dziś rozpalamy, już nigdy nie zgasło.

Więcej informacji o histori i idei modliwty o pokój.

Parafia Panewniki
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła
Trzej Towarzysze
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Misje franciszkańskie